Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Tam tạng kinh điển
Tạng luật

Nguồn https://www.budsas.org/uni/index.htm  
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved