Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Dầu tại bãi chiến trường,

Thắng ngàn ngàn quân địch,

Tự thắng mình khó hơn,

Thật chiến thắng tối thượng.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Ở đời mới là mặt trận
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved