Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Mỗi người đều có quyền chọn lựa cách phản ứng khi đối diện với một vấn đề. Nếu ta không dùng trí tuệ để chọn thì phiền não sẽ chọn thay cho ta. Lựa chọn bằng trí tuệ thì ta làm chủ được nghiệp, để phiền não chọn thay thì bị nghiệp lôi.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Ba la mật Quyết định
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved