Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Lời pháp động tâm

Trước hết tự đặt mình,

Vào những gì thích đáng,

Sau mới giáo hóa người,

Người trí khỏi nhiễm ô.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cách tăng trưởng đức tin
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved