Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Thật ra chánh niệm luôn có đề mục, một khi đã thuần thục trên đề mục đó rồi thì nó cũng trở thành chánh niệm không chọn lựa. Khi ấy chúng ta chỉ ngồi yên quan sát và ghi nhận những gì đang xảy ra mà hoàn toàn không phê phán, dính mắc hay ghét bỏ.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Đích đến của đường tu
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved