Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Đánh mất sự tôn trọng của người khác thì không đến nỗi tệ hại lắm. Nhưng đánh mất lòng tự trọng của mình thì thật vô cùng tệ. Đó là một sự mất mát lớn.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Nói chánh niệm có lợi ích gì
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved