Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Sự an lạc và tĩnh lặng tạm thời mặc dù có tác dụng khích lệ tâm mình rất nhiều, nhưng chỉ mỗi thế thôi thì không thể mang lại sự chuyển hoá cho tâm mình.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cảm xúc
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved