Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Bạn có thấy mình thường bị thúc ép phải ra quyết định trong cuộc sống như thế nào không? Những tiêu chí nào bạn có trong tâm khi ra quyết định?

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Chấp nhận chính mình
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved