Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Vị Tỳ Khưu phải thật chánh niệm khi tiếp xúc với các hạng người, phải đối xử bình đẳng, không thiên vị hay xử tệ với ai. Phải đối xử với sự trân trọng đúng mức và với sự khiêm tốn.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Đích đến của đường tu
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved