Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Tôi ngày càng trở nên xa lánh và tách biệt khỏi con người và mọi hình thức tổ chức. Con người ta thường sử dụng người khác để tự đề cao chính mình dưới cái vỏ bọc mỹ miều là giúp đỡ người khác.

Bài pháp hôm nay
• Khổ dẫn đến dứt khổ
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved