Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Chánh niệm trong khi giao tiếp là rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta chánh niệm hơn, bởi vì trong giao tiếp, nếu chúng ta không biết được tâm mình, không ý thức được thái độ của mình, chúng ta có thể có những thái độ sai lầm. Chúng ta có thể nói những điều tổn thương đến người khác hay những điều không trung thực, không lợi ích.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Đối diện chính mình
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved