Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Khi hành thiền, chúng ta trở nên rất đơn giản, tâm cực kỳ đơn giản. Suy nghĩ quả là phức tạp. Không có suy nghĩ, các kinh nghiệm và xung động giác quan sẽ trở nên rất đơn giản. Chúng ta trở lại với mức đơn giản đó, chỉ nhìn sự việc mà không suy nghĩ về nó.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Tâm đánh giá
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved