Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Chánh niệm, này chư Tỳ Khưu, Như Lai tuyên bố, chánh niệm là yếu tố tối cần thiết trong mọi việc, bất luận là ở đâu. Chánh niệm thiết yếu như muối dùng trong các món ăn vậy.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cuộc sống là để sử dụng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved