Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Tụng kinh
Thiền sư Shilananda tụng kinh Pali theo truyền thống Bangladesh
Thiền sư Shilananda tụng kinh Pali theo truyền thống Bangladesh
Thiền sư Shilananda tụng kinh Pali theo truyền thống Bangladesh
Namo tassa, Chuyển pháp luân, Metta, Quy y tam bảo, Mangala sutta, Kinh hạnh phúc, Kinh từ bi.
Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi
Daily chantting, Kinh từ bi, Kinh hạnh phúc,
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved