Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Các bài viết giáo lý
"Con Ðường Cổ Xưa" đã cố gắng giúp người học Phật tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật. Thông suốt được những điểm giáo lý này có thể được xem như đã thâm nhập toàn bộ con đường giác ngộ giải thoát của Ðức Phật.
Khi Phật tử đến chùa, trước tiên là lên chánh điện đảnh lễ Đức Phật và chư Tăng, trước khi làm những việc khác. Cách thức đảnh lễ: quỳ chắp tay cúi đầu đảnh lễ 3 lần, khi đảnh lễ 5 chỗ trong cơ thể phải chạm đất là hai đầu gối, hai cùi chỏ và trán, hai tay úp xuống để trên mặt đất phía trước trán.
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved