Chân thật và nghĩ xa,
Cương nghị và dũng cảm,
Người có bốn pháp này,
Đánh bại được quân thù.