Không phải là Trưởng lão, Dầu cho có bạc đầu,
Người chỉ tuổi tác cao, Được gọi là: “Lão ngu”.
Ai chân thật, đúng pháp, Không hại, biết chế phục,
Bậc trí không cấu uế, Mới xứng danh Trưởng lão.