Trong thiền Vipassanā, chúng ta nhìn vào kinh nghiệm trực tiếp, bởi vì đó chính là cái chúng ta bị dính mắc. Cái tôi chỉ là những cảm nhận được ráp nối lại với nhau. Không có cảm nhận sẽ chẳng có cái 'tôi' nào cả.