Nhận thức hoàn cảnh hiện tại là không lý tưởng, không hoàn hảo, và trong hoàn cảnh đó vẫn giữ vững niềm tin và tu hành. Đó là thái độ người tu hành nên có.