Vô Ngã nghĩa là tất cả mọi thứ đều vận hành theo quy luật của tự nhiên. Nếu bạn thực sự hiểu được quy luật của tự nhiên, bạn chấp nhận vô ngã và hành động thuận theo quy luật tự nhiên, bạn sẽ trở thành con người tốt nhất trong khả năng của mình.