Có ba loại người khó tìm trên thế gian: 1. Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác; 2. Người thuyết giảng Pháp và Luật của Đức Phật; 3. Người biết ơn và biết trả ơn.