Giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất.
Đừng uổng phí hiện tại để hy vọng vô ích cho tương lai.