Đời sống không có sự an toàn, nhưng là một sự vận hành liên tục. Đó là sự thật và trong sự thật ấy có sự an toàn.