Người thầy chỉ là người gợi ý các định hướng, giải pháp và là nguồn cảm hứng giúp học trò thêm tự tin. Còn bài học của ai thì người đó phải tự học, tự đi. Thầy không phải là con đường tắt để trò sử dụng.