Chỉ nói lời từ hòa,
Không từ hòa không nói,
Ai nói lời từ hòa,
Buông đi được gánh nặng,
Khiến họ được tài sản,
Do vậy họ hoan hỷ.