Dính mắc sinh sầu ưu,
Dính mắc sinh sợ hãi,
Ai giải thoát dính mắc,
Không sầu, đâu sợ hãi.