Khi nào thiền tứ niệm xứ còn được tu tập thì Phật Pháp sẽ phát triển rực rỡ. Khi nào pháp hành tứ niệm xứ suy tàn thì Phật Pháp cũng suy tàn.