Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Tạng thắng pháp
Bộ Song Ðối (Yamaka) là bộ thứ sáu trong bảy bộ luận tạng Adhidhamma (A Tỳ Ðàm) đã được Ðại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự phiên dịch từ Thái ngữ vào năm 1975 (PL 2519).
Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy cũng là bộ cuối cùng của Tạng Abhidhamma (A-tỳ-đàm hay Vi Diệu Pháp).
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved