Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Tạng thắng pháp
Giới thiệu tổng quát, mục lục, Vi Diệu Pháp xuất phát từ đâu, Vi Diệu Pháp là gì, yếu lược nội dung Vi Diệu Pháp, mục đích của việc học Vi Diệu Pháp.
Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các bộ Abhidhamma kế tiếp, nương tựa vào đó mà triển khai dưới hình thức phân tích, lý luận ra những pháp môn khác.
Theo truyền thuyết, Bộ Vibhaṅga được Ðức Phật thuyết 12 ngày, trong thời gian an cư mùa mưa năm thứ 7 (kể từ lúc thành đạo) tại Tāvatimsa, gồm có 6.500 Pháp uẩn (Dhammakkhandha), 1.118 đoạn (Pabba), 18 chương (Kanda), và có 70 triệu chư Thiên chứng quả.
Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera.
Gồm phần xiển thuật và phần xiển minh
Bộ Kathavatthu dịch là "Những điểm dị biệt" (Points of Controversy) là bộ thứ năm trong bảy bộ của Luận tạng thuộc hệ thống Pāli tạng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved