Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Đọc và suy ngẫm
Tập trung không chỉ là khả năng chú ý vào một công việc đơn lẻ mà không xao lãng, nhưng thực chất nó còn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau cần phải được kiểm soát hiệu quả. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tập trung vào một công việc là không quan trọng.
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved