Bài pháp ngắn về Cuộc đời - Thiền sư Saydaw U Jotika

Bài thuyết pháp của ngài thiền sư Sayadaw U Jotika

 

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)