Kinh nhật tụng

Ngày thứ nhất

LỄ BÁI TAM BẢO

Thỉnh Chư thiên.

Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối, rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ xoa, Càn-thác-bà, cùng Long vương dưới nước, trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.

Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

 Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

                                                                                                      (1 lạy)

 

 

Lễ cúng dường Tam Bảo

Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.

                                                                             (1 lạy)

LỄ BÁI PHẬT BẢO

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

(Nam mô tá-sa pha-ga-va-tô a-ra-há-to sam-ma sam-bụt-tha-sa)      3 lần

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Áráhán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

                                                                                                   (1lạy)

Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, ngồi trên Bồ Đoàn, dưới bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng tòan bọn Ma vương mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài.

                                                                                                      (1 lạy)

Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong Tam Thế ấy.

                                                                                                    (1 lạy)

Ân đức Phật

Hồng danh Phật nhiệm màu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy

Đức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chân tâm

Vô Thượng Sĩ pháp thân tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Điều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng Cha lành

                         Phật Đà toàn giác, Thế Tôn trong đời        

                                                                                              (1 lạy)                                                                   

Lời bố cáo quy y Phật Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.

                                                                                                (1 lạy)

Sám hối Phật Bảo

Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con.  (lạy)                                                                                   

 

 

 

 

LỄ BÁI PHÁP BẢO

              Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con đường đi của bậc Thánh nhân, là con đường chánh, dẫn người có trí nhập Niết Bàn được. Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy.

(1 lạy)

Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các Pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các Pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong Tam Thế ấy.     

                                                                                           (1 lạy)

Ân đức Pháp Bảo

Pháp vi diệu Cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát-na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả-chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm màu.      

                                                              (1 lạy)

Lời bố cáo quy y Pháp Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Pháp Bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.

                (1 lạy)

Sám hối Pháp Bảo

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

         (1 lạy)

 

LỄ BÁI TĂNG BẢO

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy.

(1 lạy)

Chư Tăng đã đắc Đạo cùng Quả trong kiếp quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc Đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chư tăng đang đắc Đạo cùng Quả trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy.

(1 lạy)

Ân đức Tăng Bảo

Bậc diệu hạnh Thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh Pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

                Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. 

                                                                                             (lạy)

Lời bố cáo quy y Tăng Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này.

(1 lạy)

 

Sám hối Tăng Bảo

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

(1 lạy)

 

LỄ BÁI XÁ LỢI

 

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, ngọc Xá Lợi,

 đại thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.

 

Con xin lễ bái các phần

Bảo tháp Xá Lợi, kim thân Phật Đà

Bồ Đề khắp cõi sa bà,

Luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường.

                                                                                 (1 lạy)

 

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

 

Dâng hoa cúng đến Phật Đà,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn

 

Dâng hoa cúng đến Pháp mầu,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

 

Dâng hoa cúng đến Tăng-già,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

                            Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.              (lạy)

 

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra,

Ta đây phải có sự già,

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang,

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào thoát khỏi tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly,

Người, vật quý mến ta đi biệt mà.

Ta đi với nghiệp của ta,

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.

Theo ta như bóng theo hình,

                Ta thọ quả báo phân minh kết thành.         (lạy)

 

QUY Y TAM BẢO

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.                

              Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.

             Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì.

             Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. (lạy)

 

NGŨ GIỚI

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

 Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.                        (lạy)

 

KINH TỪ BI

Người hằng mong an tịnh

Nên thể hiện pháp lành,

Có khả năng, chất phác

Ngay thẳng và nhu thuận,

Hiền hòa không kiêu mạn,

 

Sống dễ dàng, tri túc,

Thanh đạm, không rộn ràng.

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh

 

Chuyên cần, không quyến niệm

Không làm việc ác nhỏ

Mà bậc trí hiền chê,

Nguyện thái bình an lạc,

Nguyện tất cả sinh linh

Tròn đầy muôn phúc hạnh

 

Chúng sanh dù yếu mạnh,

Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao không đồng đẳng

Hết thảy chúng hữu tình,

Lòng từ không phân biệt

 

Hữu hình hay vô hình,

Đã sinh hoặc chưa sinh

Gần xa không kể xiết,

Nguyện tất cả sinh linh

Tròn đầy muôn phúc hạnh.

 

Đừng lừa đảo lẫn nhau,

Chớ bất mãn điều gì,

Đừng mong ai đau khổ

Vì tâm niệm sân si

Hoặc vì nuôii oán tưởng.

 

Như mẹ giàu tình thương

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng

Cùng tất cả sinh linh

 

Từ bi gieo cùng khắp

Cả thế gian khổ hải,

Trên dưới và quanh mình

Không hẹp hòi, oan trái

Không hờn giận, oán thù.

 

Khi đi, đứng, nằm, ngồi

Bao giờ còn thức tỉnh

Giữa niệm từ bi này,

Thân tâm thường thanh tịnh,

Phạm hạnh chính là đây.

 

Ai xả ly kiến thủ,

Giới hạnh được tựu thành,

Chánh tri đều viên mãn

Không ái nhiễm dục trần,

Thoát ly đường sanh tử.                          (lạy)

 

TỪ BI NGUYỆN

Nguyện cầu tám hướng, mười phương,

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui,

Dứt trừ oan trái nhiều đời,

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan.

Hại nhau chỉ chuốc lầm than,

Si mê điên đảo vô vàn lệ châu.

Chúng sanh vô bệnh, sống lâu,

Nguyện cho thành tựu phước sâu, đức dày.

Nguyện cho an lạc từ nay,

Dứt trừ thống khổ, đắng cay, oán hờn.

Dứt trừ kinh sợ, tai ương,

Bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri,

                 Sống đời thanh tịnh, từ bi vẹn toàn.         (lạy)

 

HỒI HƯỚNG

Con xin hồi hướng quả này

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường,

Cùng là thân thích tha phương,

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay

Chúng sanh ba giới, bốn loài,

Vô tưởng, Hữu tưởng chẳng nài đâu đâu,

Nghe lời thành thật thỉnh cầu.

Xin mau tụ hội lãnh thâu phước này.

Bằng ai xa cách chưa hay

Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng,

Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.

Nguyện nhiều tăng chúng đức tài,

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành.

Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,

Năm ngàn năm chẵn phước dành thế gian.

 

      Idam no nã_tinan hontu_sukhita hontu nã_tayo (3 lần)

(I đằng nấu nhá, ti nằng hốn tú, sú khí tá – hôn tù nhá-tay ô)

o  Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

 

vLỜI NGUYỆN

 

o  Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cho con luôn được thuận duyên trong con đường tu tập.

·      Nguyện cho con luôn được gần gũi thiện tri thức và lánh xa kẻ ngu ác.

·      Nguyện cho con dù sinh ra ở nơi đâu cũng luôn được gặp chánh pháp và thực hành theo chánh Pháp.

·      Nguyện cho con được chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này.

Sadhu, Sadhu, lành thay!

(3 lạy)

 


 

Ngày thứ hai

 

 

 

 

LỄ BÁI TAM BẢO

Thỉnh Chư thiên.

Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối, rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ xoa, Càn-thác-bà, cùng Long vương dưới nước, trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.

Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

 Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

                                                                                                      (1 lạy)

Lễ cúng dường Tam Bảo

Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.                                                                              (1 lạy)

LỄ BÁI PHẬT BẢO

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

(Nam mô tá-sa pha-ga-va-tô a-ra-há-to sam-ma sam-bụt-tha-sa)      3 lần

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Áráhán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

                                                                                                   (1lạy)

Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, ngồi trên Bồ Đoàn, dưới bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng tòan bọn Ma vương mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài.

                                                                                                      (1 lạy)

Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong Tam Thế ấy.

                                                                                                    (1 lạy)

Ân đức Phật

Hồng danh Phật nhiệm màu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy

Đức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chân tâm

Vô Thượng Sĩ pháp thân tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Điều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng Cha lành

                         Phật Đà toàn giác, Thế Tôn trong đời        

                                                                                              (1 lạy)                                                                   

Lời bố cáo quy y Phật Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.

                                                                                                (1 lạy)

Sám hối Phật Bảo

Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con.  (lạy)                                                                                   

 

 

 

LỄ BÁI PHÁP BẢO

              Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con đường đi của bậc Thánh nhân, là con đường chánh, dẫn người có trí nhập Niết Bàn được. Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy.

(1 lạy)

Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các Pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các Pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong Tam Thế ấy.     

                                                                                           (1 lạy)

Ân đức Pháp Bảo

Pháp vi diệu Cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát-na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả-chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm màu.      

                                                              (1 lạy)

Lời bố cáo quy y Pháp Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Pháp Bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.

                (1 lạy)

Sám hối Pháp Bảo

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

         (1 lạy)

LỄ BÁI TĂNG BẢO

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy.

(1 lạy)

Chư Tăng đã đắc Đạo cùng Quả trong kiếp quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc Đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chư tăng đang đắc Đạo cùng Quả trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy.

(1 lạy)

Ân đức Tăng Bảo

Bậc diệu hạnh Thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh Pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

                Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. 

                                                                                             (lạy)

Lời bố cáo quy y Tăng Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này.

(1 lạy)

 

Sám hối Tăng Bảo

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

(1 lạy)

LỄ BÁI XÁ LỢI

 

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, ngọc Xá Lợi,

 đại thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.

 

Con xin lễ bái các phần

Bảo tháp Xá Lợi, kim thân Phật Đà

Bồ Đề khắp cõi sa bà,

Luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường.

                                                                                 (1 lạy)

 

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

 

Dâng hoa cúng đến Phật Đà,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn

 

Dâng hoa cúng đến Pháp mầu,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

 

Dâng hoa cúng đến Tăng-già,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

                            Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.              (lạy)

 

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra,

Ta đây phải có sự già,

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang,

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào thoát khỏi tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly,

Người, vật quý mến ta đi biệt mà.

Ta đi với nghiệp của ta,

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.

Theo ta như bóng theo hình,

                Ta thọ quả báo phân minh kết thành.         (lạy)

 

QUY Y TAM BẢO

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.                

              Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.

             Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì.

             Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. (lạy)

 

NGŨ GIỚI

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

 Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.                        (lạy)

 

 

 

KINH HẠNH PHÚC

 

Như vậy tôi nghe,

Một thời Thế Tôn,

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá

Của trưởng giả Cấp Cô Độc,

Gần thành Xá Vệ.

Khi đêm gần mãn,

Có một vị trời,

Dung sắc thù thắng,

Hào quang chiếu diệu,

Sáng tỏa Kỳ Viên,

Đến nơi Phật ngự

Đảnh lễ Thế Tôn

Rồi đứng một bên

Cung kính bạch Phật

Bằng lời kệ rằng:

 

Chư thiên và nhân loại

Suy nghĩ điều hạnh phúc,

Hằng tầm cầu mong đợi

Một đời sống an lành.

Xin Ngài vì bi mẫn

Hoan hỷ dạy chúng con,

Về phúc lành cao thượng.

 

Thế Tôn tùy lời hỏi,

Mà giảng giải như vầy:

 

Không gần gũi kẻ ác,

Thân cận bậc trí hiền,

Đảnh lễ người đáng lễ,

Là phúc lành cao thượng.

 

Ở trú xứ thích hợp,

Công đức trước đã làm,

Chân chánh hướng tự tâm,

Là phúc lành cao thượng.

 

Đa văn, nghề nghiệp giỏi

Thông suốt các luật nghi,

Nói những lời chân chất,

Là phúc lành cao thượng.

 

Hiếu thuận bậc sinh thành,

Dưỡng dục vợ và con,

Sở hành theo nghiệp chánh,

Là phúc lành cao thượng.

 

Bố thí, hành đúng pháp

Giúp ích hàng quyến thuộc,

Giữ chánh mạng trong đời,

Là phúc lành cao thượng.

 

Xả ly tâm niệm ác,

Chế ngự không say sưa,

Không phóng dật trong Pháp,

Là phúc lành cao thượng.

 

Đức cung kính, khiêm nhường

Biết đủ và biết ơn,

Đúng thời nghe chánh pháp

Là phúc lành cao thượng.

 

Nhẫn nhục lời nhu hòa,

Yết kiến bậc Sa-môn

Tùy thời đàm luận Pháp

Là phúc lành cao thượng.

 

Tự chủ, sống Phạm hạnh

Thấy được lý Thánh đế

Giác ngộ Đại Niết Bàn,

Là phúc lành cao thượng.

 

Khi xúc chạm việc đời,

Tâm không động, không sầu

Tự tại và vô nhiễm

Là phúc lành cao thượng.

 

Những sở hành như vậy,

Không chỗ nào thối thất,

Khắp nơi được an toàn,

Là phúc lành cao thượng.

                                             (lạy)

 

TỪ BI NGUYỆN

 

Nguyện cầu tám hướng, mười phương,

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui,

Dứt trừ oan trái nhiều đời,

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan.

Hại nhau chỉ chuốc lầm than,

Si mê điên đảo vô vàn lệ châu.

Chúng sanh vô bệnh, sống lâu,

Nguyện cho thành tựu phước sâu, đức dày.

Nguyện cho an lạc từ nay,

Dứt trừ thống khổ, đắng cay, oán hờn.

Dứt trừ kinh sợ, tai ương,

Bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri,

                 Sống đời thanh tịnh, từ bi vẹn toàn.         (lạy)

 

HỒI HƯỚNG

Phước căn con đã tạo thành,

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên.

Đều là phước báu vững bền,

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn,

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà.

Chư thiên, Phạm thiên cùng là,

Cõi trời Vô tưởng được mà hưởng an.

Phước con hồi hướng dâng ban,

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu.

Bằng ai chưa rõ lời cầu,

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.

Có người làm phước được rày,

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng.

Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung,

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn.

Chúng sanh thế giới các hàng,

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.

Xin thâu phước báu cúng dường,

 Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.

 

      Idam no nã_tinan hontu_sukhita hontu nã_tayo

(I đằng nấu nhá, ti nằng hốn tú, sú khí tá – hôn tù nhá-tay ô)   (3 lần)

o  Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.        (lạy)

 

 

vLỜI NGUYỆN

 

o  Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cho con luôn được thuận duyên trong con đường tu tập.

·      Nguyện cho con luôn được gần gũi thiện tri thức và lánh xa kẻ ngu ác.

·      Nguyện cho con dù sinh ra ở nơi đâu cũng luôn được gặp chánh pháp và thực hành theo chánh Pháp.

·      Nguyện cho con được chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này.

Sadhu, Sadhu, lành thay!

(3 lạy)


 

Ngày thứ ba

 

 

 

 

LỄ BÁI TAM BẢO

Thỉnh Chư thiên.

Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối, rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ xoa, Càn-thác-bà, cùng Long vương dưới nước, trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy.

Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

 Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

Xin các ngài Đạo Đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo

                                                                                                      (1 lạy)

Lễ cúng dường Tam Bảo

Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.                                                                              (1 lạy)

LỄ BÁI PHẬT BẢO

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

(Nam mô tá-sa pha-ga-va-tô a-ra-há-to sam-ma sam-bụt-tha-sa)      3 lần

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Áráhán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

                                                                                                   (1lạy)

Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, ngồi trên Bồ Đoàn, dưới bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng tòan bọn Ma vương mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài.

                                                                                                      (1 lạy)

Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong Tam Thế ấy.

                                                                                                    (1 lạy)

Ân đức Phật

Hồng danh Phật nhiệm màu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy

Đức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chân tâm

Vô Thượng Sĩ pháp thân tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Điều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng Cha lành

                         Phật Đà toàn giác, Thế Tôn trong đời        

                                                                                              (1 lạy)                                                                    

Lời bố cáo quy y Phật Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.

                                                                                                (1 lạy)

Sám hối Phật Bảo

Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con.  (lạy)                                                                                  

 

 

 

LỄ BÁI PHÁP BẢO

              Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con đường đi của bậc Thánh nhân, là con đường chánh, dẫn người có trí nhập Niết Bàn được. Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy.

(1 lạy)

Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các Pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các Pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong Tam Thế ấy.     

                                                                                           (1 lạy)

Ân đức Pháp Bảo

Pháp vi diệu Cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát-na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả-chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm màu.      

                                                              (1 lạy)

Lời bố cáo quy y Pháp Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Pháp Bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.

                (1 lạy)

Sám hối Pháp Bảo

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

         (1 lạy)

LỄ BÁI TĂNG BẢO

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy.

(1 lạy)

Chư Tăng đã đắc Đạo cùng Quả trong kiếp quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc Đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chư tăng đang đắc Đạo cùng Quả trong kiếp hiện tại này, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy.

(1 lạy)

Ân đức Tăng Bảo

Bậc diệu hạnh Thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh Pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

                Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. 

                                                                                             (lạy)

Lời bố cáo quy y Tăng Bảo

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này.

(1 lạy)

 

Sám hối Tăng Bảo

Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con.

(1 lạy)

LỄ BÁI XÁ LỢI

 

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, ngọc Xá Lợi,

 đại thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.

 

Con xin lễ bái các phần

Bảo tháp Xá Lợi, kim thân Phật Đà

Bồ Đề khắp cõi sa bà,

Luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường.

                                                                                 (1 lạy)

 

DÂNG HOA CÚNG PHẬT

 

Dâng hoa cúng đến Phật Đà,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn

 

Dâng hoa cúng đến Pháp mầu,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.

 

Dâng hoa cúng đến Tăng-già,

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau.

Hoa kia rồi sẽ úa sầu,

                            Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn.              (lạy)

 

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra,

Ta đây phải có sự già,

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang,

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào thoát khỏi tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly,

Người, vật quý mến ta đi biệt mà.

Ta đi với nghiệp của ta,

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.

Theo ta như bóng theo hình,

                Ta thọ quả báo phân minh kết thành.         (lạy)

 

QUY Y TAM BẢO

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.                

              Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.

             Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì.

             Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. (lạy)

 

NGŨ GIỚI

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

 Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.                       

                                                                                                (lạy)

 

 

 

KINH PHẬT THẮNG HẠNH

1. Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, Ngài đã cảm thắng Ma Vương. Ma Vương biến ngàn tay đều cầm khí giới, cưỡi voi Gi-ri-mê-khá-lá, đủ cả binh ma, tiếng hét la vang rền. Nhờ pháp Thập Độ, nhất là pháp bố thí mà Đức Phật cảm thắng được Ma Vương.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

2. Đức Phật đã cảm thắng Dạ Xoa A-la-vá-ká, rất ngang ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng Đức Phật. Dạ Xoa rất hung ác, cảm dõng hơn Ma Vương, đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng pháp nhẫn nhục thâu phục rồi.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

3. Đức Phật đã cảm thắng voi Ná-la-gi-rí, đến cơn hung ác, dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri cảm thắng được voi ấy.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

4. Đức Phật dùng phép thần thông, cảm thắng Ăng-gu-li-má-lá, kẻ cướp sát nhân, cắt ngón tay người xỏ làm tràng hoa, kẻ quá hung bạo, nhưng rất tinh nhuệ, cầm gươm rượt Đức Chánh Biến Tri xa ba Do-tuần.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

5. Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Xin-Cha, nàng dùng cây tròn giống dạng đứa bé trong thai, giả làm phụ nữ mang thai. Nhờ dùng phép chánh định, mà Đức Chánh Biến Tri cảm thắng nàng giữa chốn đông người.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

6. Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, Ngài đã cảm thắng kẻ ngoại đạo Sác-cha-ká, là kẻ không ngay thật, chỉ ưa thích nâng cao lời nói của mình, như người dựng cột phướn, kẻ rất si mê, chẳng khác người mù.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

7. Đức Phật dạy Đại Đức Mục-Kiền-Liên, biến làm Long Vương, để thâu phục rồng chúa Nan-đô-pa-nán-đá, là rồng tà kiến, có nhiều thần thông. Nhờ dạy Đại Đức Mục-Kiền-Liên, mà Đức Chánh Biến Tri thâu phục được rồng chúa ấy.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

8. Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm thiên Bá-ká, tự cho mình là cao thượng, vì đức trong sạch, có thần thông, và chấp hẳn tà kiến. Nhờ giác tuệ, mà Đức Chánh Biến Tri cảm thắng được Đại Phạm thiên ấy.

Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người.

 

Những người có trí tuệ, không biếng nhác, thường hàng ngày tụng hoặc niệm tám kệ ngôn, tán dương oai lực của Đức Chánh Biến Tri, thì sẽ tránh khỏi vô số nạn tai, và sẽ chứng quả Niết Bàn, là nơi an vui độc nhất.

                                                                                           (lạy)

TỪ BI NGUYỆN

 

Nguyện cầu tám hướng, mười phương,

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui,

Dứt trừ oan trái nhiều đời,

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan.

Hại nhau chỉ chuốc lầm than,

Si mê điên đảo vô vàn lệ châu.

Chúng sanh vô bệnh, sống lâu,

Nguyện cho thành tựu phước sâu, đức dày.

Nguyện cho an lạc từ nay,

Dứt trừ thống khổ, đắng cay, oán hờn.

Dứt trừ kinh sợ, tai ương,

Bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri,

                 Sống đời thanh tịnh, từ bi vẹn toàn.         (lạy)

 

HỒI HƯỚNG

Chư thiên ngự trên hư không,

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều,

Long vương thần lực có nhiều,

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi.

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi

Các bậc thầy tổ an vui lâu dài,

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.

Chúng con vui thú đạo mầu,

     Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. 

 

Idam no nã_tinan hontu_sukhita hontu nã_tayo (3 lần)

 

o  Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.             (lạy)

 

vLỜI NGUYỆN

o  Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cho con luôn được thuận duyên trong con đường tu tập.

·      Nguyện cho con luôn được gần gũi thiện tri thức và lánh xa kẻ ngu ác.

·      Nguyện cho con dù sinh ra ở nơi đâu cũng luôn được gặp chánh pháp và thực hành theo chánh Pháp.

·      Nguyện cho con được chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này.

Sadhu, Sadhu, lành thay!

 

(3 lạy)

Tin tức khác

Tụng kinh Pali Miến Điện