Tụng kinh Pali - Bangladesh
Thiền sư Shilananda tụng kinh Pali theo truyền thống Bangladesh
Nhạc Phật giáo
Namo tassa, Chuyển pháp luân, Metta, Quy y tam bảo, Mangala sutta, Kinh hạnh phúc, Kinh từ bi.
Học kinh tụng Pali
Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi
Những bài tụng kinh
Daily chantting, Kinh từ bi, Kinh hạnh phúc,
Kinh nhật tụng
Tài liệu kinh nhật tụng.
Trang 1/2 1 2 »