Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)
Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ
Kinh Trung Bộ
    Ðại Tạng Kinh Việt Nam       Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I (Kinh số 1-50) (1) Kinh Pháp môn căn bản (2) Kinh Tất cả lậu hoặc (3) Kinh Thừa tự Pháp (4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (5) Kinh Không uế
Trang 31/31 « .. 27 28 29 30 31