Kinh Căn tu tập
 (Indriyabhàvanà sutta)
Trung Bộ Kinh 
 Majjhima Nikaya 152. Kinh Căn tu tập
 (Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau
Kinh Khất thực thanh tịnh
 (Pindapàtapàrisuddhi sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 151. Kinh Khất thực thanh tịnh
 (Pindapàtapàrisuddhi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa).
Kinh Nói cho dân Nagaravinda
 (Nagaravindeyya sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda
 (Nagaravindeyya sutta) Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một
Ðại kinh Sáu xứ
 (Mahàsalàyatanika sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 149. Ðại kinh Sáu xứ
 (Mahàsalàyatanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô
Kinh Sáu sáu
 (Chachakka sutta)
Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 148. Kinh Sáu sáu
 (Chachakka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại
Trang 1/31 1 2 3 4 5 .. »