Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada Maha Thera

Đại Đức Narada Maha Thera, 1980

Việt Dịch : Phạm Kim Khánh 1998

Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings"