Kinh Trung Bộ
    Ðại Tạng Kinh Việt Nam       Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I (Kinh số 1-50) (1) Kinh Pháp môn căn bản (2) Kinh Tất cả lậu hoặc (3) Kinh Thừa tự Pháp (4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (5) Kinh Không uế
Tiểu bộ kinh - Tập 5
Tiểu bộ kinh - Tập 5
Trang 53/53 « .. 49 50 51 52 53