Học kinh tụng Pali
Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi
Những bài tụng kinh
Daily chantting, Kinh từ bi, Kinh hạnh phúc,
Kinh nhật tụng
Tài liệu kinh nhật tụng.
Tụng kinh Pali Miến Điện
Gồm 17 bài kinh tụng.
Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ
Thiền sinh: Làm thế nào để đưa tâm mình quay về với Pháp? Làm thế nào để phát triển đức tin trong Pháp?
Trang 3/52 « 1 2 3 4 5 .. »