Tụng kinh Pali - Bangladesh
Thiền sư Shilananda tụng kinh Pali theo truyền thống Bangladesh
Lý Duyên Khởi Giải Thoát
“Lý Duyên Khởi Giải Thoát “ ( LDKG) ( Transcendental dependent arising/Dependent liberation) Về cơ bản, lý duyên khởi giải thoát mô tả tâm lý của thiền, nghĩa là, những gì xảy ra trong tiến trình hành thiền  được hành giả trải nghiệm từ lúc
Tất cả những gì bạn cần là sự tỉnh thức với tâm từ ái - Ajahn Brahm
“Kindfulness” là danh từ mới do Ajahn Brahm đặt ra để chỉ “mindful” nghĩa là “sati”, tỉnh thức (hay thường được gọi là chánh niệm) với “kindness”- tâm từ ái. Ajahn luôn luôn
An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian
Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn
Trang 2/53 « 1 2 3 4 5 .. »