Thiền sư Sayadaw U Jotika tại Rừng thiền tháng 10.2014