Con thân mến

Con thân mến

 

Nhng điu con băn khoăn hoàn toàn là đúng. No cho thy tâm con đã trưởng thành rt nhiu, đã biết suy nghĩ đến nhng vn đ y và thy nó là quan trng.

 

Con nói đúng, nếu v quê con s có mt cuc sng tương đi bình yên, ít phin não, ít va chm, nhưng chưa chc thế đã là tt cho s tu tp ca mình.

 

Môi trường nào giúp mình rèn luyn được các đc tính, các phm cht Tín Tn Nim Đnh Tu, các ba la mt cn thiết cho s giác ng, môi trường y là môi trường lý tưởng đ tu tp. Mi mt giai đon mình cn mt môi trường khác nhau, ph thuc vào trình đ tu cu mình và nhng phm cht mình cn phát trin. Nên nh, nhng phm cht cn phát trin, hay nhng giai đon tu tp, môi trường tu tp phù hp không phi là nhng điu mình có th nghĩ ra và ép mình phi làm theo. Đ hiu được và quyết đnh được, tt nht là nên có đ hai điu:

 

1. Có mt v thy đã tng đi qua con đường đó, có đ kinh nghim và kiến thc đ hướng dn, và điu quan trng là phi hiu mình, hiu rõ s tu tp và ch mình đang đng, đ tư vn, hướng dn cho mình.

2. Có s quan sát chính bn thân mình và tìm hiu (bng trc giác ch đng bng suy nghĩ vì suy nghĩ thường sai lm). Cm nhn được mình đang cn gì hin nay, đang mun gì, đang thiếu gì … nhng cm nhn đó rt quan trng, cn phi lng nghe cho k.

 

Nếu kết hp được c hai điu đó thì mình s nhanh chóng tìm được con đường đúng cho mình và hiu mình đang đng ch não, cn phi làm gì trong giai đon này. S băn khoăn ca con chính là mt câu tr li ri đy. Con đi làm, tt nhiên là va chm và phc tp, nhưng nh có chánh nim và thái đ chân chánh, đó là môi trường rt tt đ con tu tp. Nếu con tu được trong môi trường đó và phát trin được các phm cht tâm (ba la mt) ngày càng cao thượng hơn, thì con s thy các phm cht tâm y s thc s ln mnh, Tín Tn Nim Đnh Tu ngày càng vng vàng, nó s đưa con đến mt tm cao mi và mt giai đon mi. Con có th biến tâm mình thành mt c đo bình yên, gia nhng xáo trn và ô nhim ca cuc sng, khi đó chánh nim và trí tu ca con mi thc s trưởng thành. Nhng phc tp và phin não ca cuc sng, mc dù là kh, nhưng nó li giúp con thy ra được bn cht ca cuc đi, giúp con x ly, buông b, ko dính mc và cho con thy giá tr thc s ca tu tp, bt buc con phi quay v nương ta vào chánh nim. Đc tin và trí tu s ln mnh.

 

T bn thân kinh nghim ca thy và nhng điu thy tiếp thu được t các v thy ca thy, giai đon này cc kỳ quan trng. Ging như giai đon mình trng lúa đ thu hoch thóc go. Khi đã có đ thóc, xay thành go, thì giai đon nu go thành cơm là bước phát trin t nhiên và d dàng. Nhiu người c nhanh nhanh đi tìm ci, nhóm la nu cơm mà go chưa đ, va nu va đi tìm go thì làm sao nu được ni cơm.

 

Khi các phm cht tâm ca con đã được phát trin tương đi đy đ, con s cm thy mt nhu cu hay mt đng lc thúc đy mình rt mnh m đ s dng các phm cht tâm y, tu tp tích cc đ đt đến nhng thành qu quyết đnh. Thông thường đó là thi đim chin mui đ xut gia. Xut gia thc cht ch là chn mt cách sng phù hp đ mình tp trung được hết thi gian và sc lc vào công vic tu tp, không b cơm áo go tin hay đ th vic vô ích trên đi quy nhiu na. Xut gia không có nghĩa ch là co đu, đp y vào sng trong chùa.

 

Như vy, v quê cũng là mt cách xut gia, tt nhiên là không hoàn toàn trn vn như khi vào trong chùa hay tìm mt nơi yên tĩnh n đ tu tp. Nếu go chưa đ, đang nhóm la nu cơm mình vn phi b đy đ đi kiếm go na cho đ ni. Khi các phm cht tâm chưa đ lc, đng lc chưa đ mnh, mà quay v tìm ch tu tp tích cc như vy, không sm thì mun cũng s li chy ra đi. Bi vì mình không cm thy đng lc thúc đy và nim vui, say mê tu tp khi rút lui vào n cư như vy, trong tâm không tìm thy được mt nim hnh phúc và say mê đ mnh đ thay thế cho nhng say mê và đng lc ngoài cuc sng, lâu dn s rơi vào chán nn. Cái bình yên gi tm đó không phi là bình an thc s, khi mt điu kin h tr, nó s li còn đau kh hơn. Hơn na, như vy con s không hc được nhng bài hc thc s sâu sc giúp chuyn hóa tâm mình. Chính nim hoan h khi hc được nhng bài hc làm thay đi cuc sng ca mình, chiến thng được phin não, phá b được nhng o tưởng, đnh kiến sai lm, hiu biết sâu hơn v chính mình mi là nhng nim vui và đng lc mnh nht đ con tiến bước trên con đường tu tp. Bài hc nào cũng có cái giá ca nó, cái giá phi tr cho trí tu giác ng là nhng phin não trong chính tâm mình, là s đau đn, kh não đang ngày đêm hành h mình, không dũng cm đi din vi nó làm sao mình hc được.

 

Rt nhiu người tu rơi vào cái cnh na đo na đi như thế đó. Do không ý thc được rõ bn thân mình, không có người thy gii đ tư vn và hướng dn, ko có đ đc tin và trí tu, hu hết h b o tưởng rt nhiu v kh năng ca mình, v đ mnh ca các phm cht tâm cn thiết, v hành trình và cách thc tu tp… H đánh giá mình quá cao và hiu biết quá sai lch v con đường tu. Con s thy mt hin tượng rt ph biến, hin tượng na đi na đo trong nhiu người tu, dt b hn cuc đi đ dành trn thi gian và tâm sc tu tp thì không dám, không đ can đm; li cuc đi thì chán nn, tiêu cc và yếm thế, thc cht là tâm lý trn tránh, ko dám đi din vi chính nhng phin não trong tâm mình, mà đa phn h tìm cách cách ly mình khi các nhân duyên gây phin não đ tìm s bình an gi tm (tt nhiên tu tp thì phi biết cách ly và tránh né nhng phin não vô ích, nhưng điu đó không có nghĩa là trn tránh đ mong cu s bình an). H không tìm thy nim vui và nhit tâm trong tu tp, mà vn c nghĩ tu là phi mt ch như thế như thế, sng như thế như thế, tu như thế như thế … mi là tu. Còn cái hoàn cnh hin ti thì h đy bt mãn, và ch mun thoát ra tht nhanh, phi thay đi hoàn cnh thì mi tu được. Tâm h không bao gi trong hin ti. Đôi khi là tâm lý mun d dàng, vn b ra ít nhưng li thu v phi ti đa. Nhưng căn bn nht là bi vì không hiu được pháp hành, không biết phát trin các phm cht tâm cao thượng, không biết thoát ra khi các o tưởng và đnh kiến.

 

Nếu người nào hiu được pháp hành, thì dù bt c hoàn cnh nào h cũng tu tp được và biết phát trin các phm cht tâm cao thượng ca mình. H hiu mình đang cn gì, đang ch nào. Và bi vì hiu rõ được chính mình và con đường mình đang đi, h s biết cách ch đng la chn, đnh hướng cho cuc sng tu tp ca mình cho phù hp nht. Lúc nào cn sng và tu gia cuc đi, lúc nào cn xut gia, lúc nào cn an cư, nhp tht … đu phi được quyết đnh da trên s quan sát và hiu biết v chính bn thân mình và pháp hành ca mình, không bao gi quyết đnh da trên suy nghĩ, duy ý chí, da trên nhng lý tưởng không thc tế mình vn ôm p, hay trên bt c mt đng cơ sâu kín nào khác đng sau. Chính vì vy, thy lun nhn mnh vic tìm hiu nhng đng cơ, nhng đng lc đang thúc đy mình suy nghĩ và hành đng. Nh s quan sát và tìm hiu như vy mình mi hiu được mình cn k hơn và có quyết đnh chính xác hơn. Thc s con mun v quê đ làm gì?? Đng vi bng lòng vi câu tr li do tâm mình nghĩ ra, hãy nhìn tht sâu và cho mình thi gian đ lng nghe và tìm hiu.

 

Đng bám cht vào các d đnh ca mình quá và đng d tính nhiu quá, xa quá. Thy càng ngày càng tr thành mt con người ít quyết đoán và hay thay đi. Tht kỳ l, đôi khi thy thy bun cười v chính bn thân mình. Đó là nhng điu mà trước kia thy không bao gi tưởng tượng ni. Vì sao? Bi vì bây gi thy ngày càng nhn nhn rõ hơn v tâm mình và mi th. Thy hiu được rng mi th đu đang thay đi, và nhng gì mình biết ch là nhng phn rt nh. Còn rt nhiu th mình chưa biết, và rt nhiu nhân duyên và các điu kin tác đng khác đang l din dn ra trong quá trình quan sát, và khi mình hiu được, thy được, thì cái suy nghĩ hay quyết đnh cũ ca mình đã tr thành lc hu, vì vy li thay đi cho thun theo duyên mi. Hãy đ tâm mình rng m, đng cng nhc, đng chp vào nhng gì mình biết và d đnh, bi vì khi đó mình mi sn lòng nhìn được thc tế như thế nào và thy ra được nhiu nhân duyên, điu kin đang tác đng đến tâm mình và cuc sng ca mình mà trước kia mình chưa th nhn ra. Đó mi gi là sng tùy duyên, sng thun pháp.

 

Thy nói nhiu quá. Nhưng tóm li là: con đng bám chc vào nhng gì con d đnh thc hin trong tháng 6, bi vì khi tháng 6 đến nó s không bao gi như con nghĩ bây gi đâu, bi vì bây gi mi là tháng 3. T trước đến nay con thy có cái gì din ra như mình nghĩ bao gi không.

 

Hôm nay con qua tim bánh, thèm ăn, con d tính: thôi đang bn đến cơ quan, chiu nay v nghé qua mua, nhân tin kiếm ít tin đã; nhưng chiu v, có đ thi gian và đ tin mua bánh ri, bước qua tim bánh con li không thy thèm na thì sao? Biết đâu ngày 30/5 con li có mt quyết đnh khác hn nhng gì con đang tính bây gi thì sao? Biết bao s vic xy ra như thế trong cuc sng, nó dy cho mình mt bài hc rt giá tr đy con : tt c mi th đu đang thay đi, k c tâm mình, không có cái gì như mình nghĩ c. S tht đang din ra trong hin ti là cái đúng nht, ch có điu mình nghĩ v nó, mình cho nó là thế này thế kia ... là luôn luôn sai thôi. Đúng – sai, tt – xu ca ngày hôm nay không còn đúng ngày mai na. Vì vy, hãy đ tâm mình rng m, quan sát, chp nhn mi s thay đi, k c s thay đi ca chính bn thân mình.


Con đang hc hi được rt tt khi áp dng tu tp vào cuc sng và đang thay đi rt nhiu. Thế là tt, c tiếp tc tăng trưởng các phm cht tâm cao thượng ca mình lên. Con đường s t m dn ra theo mi bước chân chánh nim ca con. Bước đi ngày hôm nay s m ra cho con bước tiếp theo cn đt vào đâu, đng nghĩ nhiu quá đến bước th ba, th tư, th 1000 ... làm gì. Mình đang đi vào mt vùng đt chưa h biết, mi bước chân là mt thế gii mi, nhưng đã có nhng người đi trước mình, và mình cũng đang nhìn thy thế gii tươi đp y m dn ra trong thc tế. Tiếp tc đi ti vi nim tin và s can đm.

 

Khi nào đến thi đim, con s chng cn v quê mà s có nhu cu dt b hn cuc đi cơm áo go tin đ mà tp trung vào tu tp. Thi đim y chưa đến. Đng thúc ép cho qu chín khi nó vn còn non. Con hãy thanh thn vi tng phút giây chánh nim đi đã, thc tế nó đến hoàn toàn khác, có th không như mình mong đi, nhưng chc chn s tt đp bi vì mình đang sng tng phút giây hin ti tt đp vi chánh nim. PHÁP S H TRÌ NGƯỜI HÀNH PHÁP. Pháp lo cho mình còn tt hơn mình lo cho chính mình con .

 

Con hãy đt lòng tin trn vn vào Pháp, ly mc tiêu thc hành Pháp làm tôn ch cho cuc sng ca mình, Pháp s dn đường cho con, đưa con đến nhng nhân duyên cn thiết đ hc nhng bài hc giác ng cn thiết. Sau này, khi nhìn li con đường mình đã đi, con s thy vô cùng tri ân Pháp, s thy mi nhân duyên kết ni vi nhau tht hoàn ho đ đưa con đến nhng nơi mình đang đng. Con s thy tri ân mi th cuc đi đã mang đến cho mình, dù tt hay xu, dù đau kh hay bình an – bi vì tt c ch là Pháp Bo nhim màu. Nó ch là đau kh và tai ha đi vi nhng người không tu tp, không có chánh kiến và đc tin.


Tóm li: v quê cũng có th đúng, có th sai; li cũng có th đúng, có th sai. Nó là mt đ bài đ con tìm hiu tâm mình, quay vào bên trong mình vi cái tâm rng m, không chp trước bt c điu gì. Chân lý đang thm thì cho con thy điu gì đó, hãy lng nghe! Đng vi vàng quyết đnh bt c điu gì! Hãy hc cách sng vi s không chc chn, vi mt ngày mai chưa h biết! Chán nh! Xin thy mt li khuyên như thế thì cũng bng tha! Thy càng ngày càng tr thành mt người “ba phi” như thế đy! Bi vì đi vi thy Pháp là ti thượng, là nơi nương ta duy nht ca thy, là chân lý, là ngn đèn soi đường thy đi. Thy lng nghe tiếng thì thm ca Pháp tng phút tng giây, và khi thy lng nghe thì Pháp luôn luôn ch cho thy con đường đúng. Thy chng bao gi có ý kiến riêng ca mình c, chng bao gi cho mình là đúng c, thy đt lòng tin trn vn vào Pháp. Nhưng tiếc là con đường đúng ca thy chưa chc đã phi là đúng vi con bây gi, vì vy hãy lng nghe. Pháp đang ch cho con con đường đúng ca chính con đy. Con đường y chng ging con đường ca ai c, không th bt chước. Ch có Pháp mi biêt!

 

Nhưng hãy cn thn, hãy tnh giác. Phin não cũng đang nói cho con nghe nhiu lm đy, tht khó phân bit đâu là li ca phin não, đau là trí tu. Hãy lng nghe mà không vi vàng phán xét hay tin theo. Lng nghe kiên nhn, nghe đ lâu s nghe thy tiếng thì thm ca chân lý gia nhng âm thanh phin não y.


Thy chúc con chánh nim và thái đ chân chánh, chúc con nhiu can đm và đc tin. Hnh phúc đích thc ch đến vi nhng con người có đc tin, chăm ch và kiên nhn, không bao gi đến vi nhng k yếu hèn, nông cn. Thy tin mt ngày nào đó con s nghe thy tiếng nói ca chân lý và sng trn vn vi chân lý, tng phút tng giây. Khi đó, con s là mt vi Pháp Bo.

 

Vi tâm t ca thy

 

Thy

 

P/S: thy xin phép con chia s bc thư này đến cho các bn đo nhé.